REGULAMIN BONÓW I E-BONÓW PODARUNKOWYCH

Obowiązujący dla Sklepu Internetowego działającego pod adresem:

www.yokodesign.pl

§1 DEFINICJE

1. Wystawca – Wystawcą Voucherów jest Łukasz Hynek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Hynek EPS Studio pod adresem: ul. 1 maja 4, 42-202 Częstochowa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5732395839, REGON: 151580530.

2. Sklep Internetowy Wystawcy – Sklep Internetowy pod adresem: www.yokodesign.pl.

3.Regulamin Sklepu Internetowego Wystawcy – regulamin sklepu internetowego pod adresem https://yokodesign.pl/informacje/regulamin/.

4.Nabywca – osoba fizyczna nabywająca Bon od Wystawcy.

6.Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Wystawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży.

7.Bon Podarunkowy – dokument w wersji papierowej wydawany przez Wystawcę oraz dostarczany na adres wskazany przez Kupującego, uprawniający jego posiadacza do zakupu określonych Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym, w określonym czasie (ograniczony termin ważności).

8.E-Bon Podarunkowy – dokument w wersji elektronicznej wydawany przez Wystawcę oraz dostarczany na adres wskazany e-mail przez Kupującego, uprawniający jego posiadacza do zakupu określonych Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym, w określonym czasie (ograniczony termin ważności).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Wystawcą.

§2 ZASADY OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji Bonów Podarunkowych oraz E-Bonów Podarunkowych.

2.Wraz z nabyciem Bonu Podarunkowego oraz E-Bonu Podarunkowego, Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Bon Podarunkowy oraz E-Bon Podarunkowy może zostać zrealizowany wyłącznie w Sklepie Internetowym.

4.Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Bonu Podarunkowego oraz E-Bonu Podarunkowego, od daty jego przekazania Nabywcy.

5.Każdy z Bonów Podarunkowych oraz E-Bonów Podarunkowych posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.

6.Termin ważności znajduje się na Bonie Podarunkowym oraz E-Bonie Podarunkowym.

7.W przypadku, gdy cena za Produkt przewyższa wartość Bonu Podarunkowego lub E-Bonu Podarunkowego, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty różnicy.

8.Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu w formie pieniężnej lub bezgotówkowej, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Bon Podarunkowy lub E-Bon Podarunkowy lub jeżeli wartość wykonania wybranego Produktu jest niższa niż kwota Bonu.

9.Wystawca ma prawo odmówić realizacji Bonu w następujących przypadkach:

a)upływ terminu ważności Bonu Podarunkowego lub E-Bonu Podarunkowego,

b)uszkodzenie Bonu Podarunkowego lub E-Bonu Podarunkowego uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego.

10.Klient może nabyć Bon Podarunkowy lub E-Bon Podarunkowy prze Sklep Internetowy Wystawcy.

§3 NABYCIE BONÓW

1.Bon Podarunkowy można nabyć w Sklepie Internetowym Sprzedawcy na wybraną wartość. Do wyboru na wartość 100 zł, 250 zł lub 500 zł.

2. Kupno Bonu Podarunkowego oraz jego dostawy odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego – przepisy dotyczące składania i realizacji Zamówień oraz płatności.

3. E-Bon Podarunkowy można nabyć w Sklepie Internetowym Sprzedawcy na wybraną wartość. Do wyboru na wartość 100 zł, 250 zł lub 500 zł.

4. Kupno E-Bonu Podarunkowego odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego – przepisy dotyczące składania i realizacji Zamówień oraz płatności, przy czym E-Bon Podarunkowy każdorazowo jest dostarczany na wskazany w Zamówieniu adres-email w ciągu 24 godzin (tylko dni robocze) od chwili realizacji płatności.

§4 WYKORZYSTANIE BONÓW PODARUNKOWYCH ORAZ E-BONÓW PODARUNKOWYCH

1.Zakupiony Bon Podarunkowy i E-Bon Podarunkowy nie podlega zwrotom ani wymianie na gotówkę.

2.Każdy zakupiony Bon Podarunkowy lub E-Bon Podarunkowy przeznaczony jest do wykorzystania na Produkty w cenach regularnych. Skorzystanie z Bonu Podarunkowego oraz E-Bonu Podarunkowego nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami.

3. Bon Podarunkowy oraz E-Bon Podarunkowy nie pokrywa kosztów dostawy zakupionego Produktu.

4. Bon Podarunkowy oraz E-Bon Podarunkowy są Bonami jednokrotnego użytku. Posiadaczowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu niewykorzystanych środków.

5. Podczas składania Zamówienia na określone Produkty można wykorzystać więcej niż jeden Bon Podarunkowy lub E-Bon Podarunkowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub roszczeń reklamacyjnych dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym zakupionych za pomocą Bonów Podarunkowych lub E-Bonów Podarunkowych, Wystawca zwróci koszty zwracanego lub reklamowanego Produktu na nowy Bon Podarunkowy lub E-Bon Podarunkowy – w zależności od tego z którego rodzaju bonu korzystał Kupujący.

7. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz odstąpienia od umowy Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym określa Regulamin Sklepu Internetowego Wystawcy.

§5 REKLAMACJE

Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych Sklepie Internetowym Wystawcy.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Wystawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia, chyba że wprowadzenie zmian jest konieczne dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Jak zrealizować bon?

Dodaj produkty do koszyka. Przy finalizacji zamówienia w polu KOD KUPONU wprowadź indywidualnie przekazany kod vouchera. Zatwierdź przyciskiem WYKORZYSTAJ KUPON.