KONTAKT Z NAMI: +48 514 795 411 / sklep@yokodesign.pl
Yokodesign - naklejki ścienne, plakaty dla dzieci

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.yokodesign.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.yokodesign.pl prowadzony jest przez Łukasz Hynek EPS Studio, ul. 1 Maja, nr 4, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732395839, REGON: 151580530, tel. 514 795 411, e-mail: sklep@yokodesign.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.
2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.yokodesign.pl.
3. Definicje:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.yokodesign.pl,
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) Sprzedawca – Łukasz Hynek EPS Studio, ul. 1 Maja, nr 4, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732395839, REGON: 151580530, tel. 514 795 411, e-mail: sklep@yokodesign.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów
d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
g) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
i) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
j) Produkt Indywidualny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,
k) Produkt wyprzedażowy – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która pochodzi ze zwrotów (nieodebranych przesyłek) bądź wymian. Produkty są nieużywane, dostępne od ręki, bez uszkodzeń wpływających na ich wygląd- chyba, że w opisie zaznaczono inaczej.
l) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
m) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
n) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
o) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
p) Urlop sprzedawcy – czas, wskazany na stronie Sklepu internetowego, w którym Zamówień nie są realizowane, Kupujący może w tym czasie składać Zamówienia, jednakże ich realizacja nastąpi po upływie okresu wskazanego jako Urlop sprzedawcy.
q) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6,
r) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5,
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c) prowadzeniu Newslettera.
5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
6. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@yokodesign.pl
7. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
9. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.yokodesign.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wybranych krajów. Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą w celu uzyskania informacji o możliwości wysyłki Produktu poza granice kraju.
3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
b) złożenie Zamówienia drogą mailową,
4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami. W przypadku Produktów Wyprzedażowych mogą wystąpić uszkodzenia, które są wyraźnie wskazywane w opisie.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta. W przypadku złożenia pierwszego zamówienia w Sklepie internetowym w sposób wskazany w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący może uzyskać rabat w wysokości 10% wartości złożonego zamówienia, pod warunkiem wpisania w koszyku takiego pierwszego zamówienia przez Kupującego w polu „KUPON RABATOWY” treści: „10NOWY”. Skorzystanie przez Kupującego z rabatu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i możliwe wyłącznie w przypadku złożenia przez Kupującego pierwszego zamówienia w sposób wskazany w pkt. 3 a) niniejszego paragrafu. Kupujący, który nie skorzystał z rabatu w sposób opisany w niniejszym punkcie, nie może żądać uwzględnienia go na późniejszym etapie realizacji danego lub kolejnego zamówienia.
7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: sklep@yokodesign.pl, wiadomości elektronicznej o chęci złożenia zamówienia.
8. Złożone zamówienia w dni powszednie, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
9. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
10. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 niniejszego paragrafu.
11. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu.
12. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym, niemniej jednak nie przekracza on od 5 do 14 dni roboczych.
13. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio od 5 do 14 dni roboczych.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
15. W przypadku wyboru Produktów, które wymagają podania dodatkowych danych do realizacji (np. imienia), Kupujący proszony jest o przesłanie tej informacji w wiadomości do Sprzedawcy. Brak informacji może wydłużyć czas realizacji Zamówienia.
16. Kupujący ma możliwość zamówienia bezpłatnych próbek pod adresem e-mail: sklep@yokodesign.pl Standardowy pakiet próbek zawiera jedną naklejkę z folii jednokolorowej i jedną naklejkę drukowaną. Kupujący możesz wybrać kolory folii jaką chce otrzymać, Sprzedawca nie wysyła całej palety kolorów. Pierwsze próbki są bezpłatne i koszt ich dostarczenia ponosi Sprzedawca, kolejne próbki są bezpłatne, jednakże koszt ich przesyłki ponosi Kupujący.
17. Sprzedawca umożliwia wymianę Produktów. Koszt zwrotu Produktu oraz ponownej wysyłki pokrywa Kupujący, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty.
18. Przed przyklejeniem Produktu na powierzchnię ścian należy ścianę zagruntować, dokładnie odkurzyć i odtłuścić. Ściany nie nadają się do przyklejenia Produktu, jeśli od dnia ich malowania minęło mniej niż 14 dni.
19. Za przyczepność Produktu odpowiada powierzchnia, do której przyklejany. W przypadku ścian o niestandardowej teksturze lub pomalowanych farbami o dużej zawartości lateksu, Sprzedawca zaleca skorzystanie z możliwości zamówienia bezpłatnej próbki Produktu w celu sprawdzenia jego przyczepności. Informacje na temat bezpłatnych próbek znajdują się w zakładce Próbki produktu (https://yokodesign.pl/zamow-probke-naklejki-yokodesign,p20.html).
20. Produkty należy umieścić na powierzchni zgodnie z instrukcją, dołączoną każdorazowo do przesyłki. W razie pytań w tym zakresie Sprzedawca udziela również pomocy telefonicznie.
21. Produkty Indywidualne (zamówienia indywidualne):
a) w przypadku Produktów Specjalnych (Indywidualnych) dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
b) w przypadku Zamówień niestandardowych (wzór spoza oferty) Kupujący przed realizacją zamówienia otrzymuje projekt do wglądu i akceptacji.
c) Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawa autorskie do wzorów przekazywanych do wykonania Zamówienia
d) Zamówienia indywidualne realizowane są do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu (wzór z oferty Sklepu) bądź zaakceptowania projektu (wzór niestandardowy).
e) Zamówienia indywidualne według wytycznych Kupującego nie podlegają zwrotom – na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
f) Zamówienia indywidualne oraz indywidualne i z oferty Sklepu należy składać na adres
e-mail: grafik@yokodesign.pl.

§ 3. PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT).
4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy: 62 1940 1076 3109 9527 0004 0000
b) płatność przy odbiorze osobistym,
c) płatność internetowa – PayU, PayPal, BlueCash,
d) płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
e) płatność za pobraniem.
6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
7. W przypadku wybrania sposobów płatności, o których mowa w pkt 5 b) i c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w ciągu 5 dni roboczych od momentu pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie i nie dotyczy przypadków zamówień składanych w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne i w czasie Urlopu sprzedawcy).
9. W przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt 5 b) i c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną. W razie potrzeby zwrotu środków na rachunek bankowy klienta, który skorzystał ze sposobów płatności, o którym mowa w niniejszym punkcie, zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do konta lub karty płatniczej Kupującego.
10. W przypadku zmiany przez Kupującego sposobu płatności, Kupujący proszony jest o poinformowanie o powyższym Sprzedawcy drogą e-mailową. Brak informacji może wydłużyć czas realizacji Zamówienia.
11. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego www.yokodesign.pl obsługiwane są za pośrednictwem:
- platformy PayU wykorzystywanej przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON 300523444,
- platformy PayPal wykorzystywanej przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., zarejestrowanej w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349, z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, która podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiego organu kontrolnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).
- platformy BlueCash wykorzystywanej przez Blue Media S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 5851351185, REGON: 191781561.

§ 4. DOSTAWA
1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
c) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,
d) odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost.
2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 300 zł. Nie dotyczy zamówień za pobraniem.
5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§ 5. REKLAMACJA
1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
6. Reklamacje należy kierować na adres:
Łukasz Hynek EPS Studio, ul. 1 Maja, nr 4, 42-202 Częstochowa
lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail:
sklep@yokodesign.pl
7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – zostaje całkowicie wyłączona.
11. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
12. Reklamacje dotyczące wad, które powstały w wyniku nieprawidłowego korzystania z Produktu, w tym w szczególności w wyniku niestosowania się do instrukcji, nie będą uwzględniane.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.yokodesign.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.yokodesign.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.yokodesign.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Przepisu powyższego nie stosuje się do Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego – wówczas wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 28.02.2019 roku.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

X Zamknij

Nasz Sklep internetowy używa plików Cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień dla plików Cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików Cookies