Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.YOKODESIGN.PL

§ 1. DEFINICJE
1) Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.yokodesign.pl prowadzony przez Sprzedawcę,
2) Regulamin –regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
3) Sprzedawca – Łukasz Hynek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Hynek EPS Studio pod adresem: ul. 1 maja 4, 42-202 Częstochowa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5732395839, REGON: 151580530, e-mail: sklep@yokodesign.pl, tel. 514 795 411, wpisana do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego) pod numerem rejestrowym: 000343512,
4) Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,
5) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6) Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
7) Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
8) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach,
9) Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację,
10) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
ze Sprzedawcą,
11) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego,
w języku polskim, dotycząca zakupu Produktów,
12) Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu zestawienie wybranych Produktów w postaci listy, przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Produktów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Produktów,
13) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, w tym Produkty Specjalne,
14) Produkt Specjalny – oferowany w Sklepie internetowym:
a. Produkt na Indywidualne Zamówienie - Produkt realizowany w całości zgodnie z zamówieniem lub projektem indywidualnym Kupującego;
b. Produkt Spersonalizowany - Produkt zawierający indywidualne oznaczenia/dane (np. imię, metryczka, niestandardowe wymiary lub rozmiar, orientacja) proponowane przez Sprzedawcę oraz wybrane i wprowadzone przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
Wymienione wyżej Produkty Specjalne ze względu na swoje indywidualne właściwości (ze względu na specyfikację, sposób wytworzenia na indywidualne zamówienie, unikatowość) podlegają szczególnym zasadom sprzedaży uwzględnionym w postanowieniach Regulaminu,
15) Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę
i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży,
16) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta,
17) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Sklepem internetowym,
18) Materiały - zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,
19) Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
20) Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu,
Formularz Reklamacji - POBIERZ
21) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 10 Regulaminu,
Formularz Odstąpienia od Umowy Sprzedaży - POBIERZ
22) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy Umów Sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:
a) zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) zakładania i posiadania Konta w Sklepie internetowym,
c) otrzymywania Newslettera,
d) korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.
3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawa.
6. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów Sprzedaży oraz Zamówień.
7. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
9. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 § 1 zdanie 2, art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
10. Do skutecznego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest urządzenie posiadające połączenie z siecią Internet (komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne) oraz aktualna przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne).
§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
2. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności Kupujący nie może:
a) ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu internetowego,
b) zamieszczać w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
c) wprowadzać do Sklepu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych,
w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
d) wykorzystywać Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie,
tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.
3. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
4. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
5. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
6. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
7. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
8. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
a) naruszeniem przez Kupującego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
b) nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Sklepu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
9. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.
§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA
1. Założenie przez Kupującego Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku.
2. Po założeniu Konta Kupujący niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Sklepie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego względem Sprzedawcy.
3. Założenie Konta i logowanie w Sklepie internetowym jest możliwe również z wykorzystaniem danych udostępnionych przez Kupującego na koncie social media (Facebook, Google+).
4. Konto może zostać w każdym momencie usunięte bezpośrednio przez Kupującego za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym lub poprzez przesłanie przez Kupującego żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@yokodesign.pl
§ 5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Kupujący może złożyć Zamówienie:
a) w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie – Kupujący powinien wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto) albo zalogować się do Konta z wykorzystaniem konta w social media (Facebook, Google+), dodać Produkty do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,
b) poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia bez konieczności zakładania Konta (wybór opcji „pomiń logowanie”) – Kupujący powinien dodać Produkty do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,
c) w przypadku składania zamówień na Produkty Specjalne w zakresie Produktów na Indywidualne Zamówienie Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail: grafik@yokodesign.pl i postępować zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu.
2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt 1.
3. Umowę Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.
4. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.
5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego Konsumentem do momentu wysyłki Produktu. Nie dotyczy to zamówień obejmujących Produkty Specjalne.
6. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wynosi 5 dni roboczych, z uwzględnieniem pkt 8 i 9 niniejszego paragrafu. W przypadku Produktów na Indywidualne Zamówienie czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym, zgodnie z ust. 11.
7. Czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
8. W razie braku dostępności Produktu, Kupujący jest o tym informowany, a następnie może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia niż wskazany w pkt 6 niniejszego paragrafu, albo zrezygnować z zamówionego Produktu lub z całości Zamówienia.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 6 Regulaminu.
Zamówienie Produktów Specjalnych:
10. Sprzedawca umożliwia Kupującym składanie zamówień na Produkty Specjalne w zakresie:
a. Produktów na Indywidualne Zamówienie;
b. Produktów Spersonalizowanych;
11. Zamówienie Produktów na Indywidualne Zamówienie następuje poprzez kontakt Kupującego ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres grafik@yokodesign.pl. Kupujący w wiadomości e-mail podaje opis lub projekt Produktu na Indywidualne Zamówienie, zgodnie z własnymi oczekiwaniami Kupującego. Wykonanie Produktu na Indywidualne Zamówienie jest konsultowane przez Sprzedawcę z Kupującym, a następnie podlega zatwierdzeniu do wykonania przez obie strony. Sprzedawca przesyła wówczas specyfikację produktu wraz z zatwierdzonym opisem lub projektem Kupującego oraz podaje podstawowe informacje w zakresie: czasu realizacji i przygotowania do wysyłki, kosztów wykonania, kosztów i zasad dostawy, rodzaju i sposobu płatności.
12. Zamówienie Produktów Spersonalizowanych obejmuje podanie przez Kupującego w proponowanych przez Sprzedawcę polach dostępnych opcji w karcie Produktu Spersonalizowanego następujących informacji:
a. rodzaj naklejki lub innego oferowanego Produktu;
b. rozmiar Produktu;
c. Imię dziecka lub inne oznaczenie dostępne do indywidualnego oznaczenia na Produkcie (do 15 znaków);
d. Data (np. data urodzenia);
e. Godzina (np. godzina urodzenia);
f. Waga (np. waga dziecka);
g. Wzrost w cm (np. wzrost dziecka);
h. Kolor liter (np. kolor dużej litery, kolor imienia);
i. Orientacja Produktu (pozioma, pionowa lub kwadrat);
j. Kolor tła;
. Inne dane wskazane przez Sprzedającego w karcie Produktu w ramach dostępnych opcji.
13. Produkty Spersonalizowane podlegają ogólnym zasadom składania zamówień (tj. opisanym w § 5 ust. 1-9 Regulaminu).
14. Sprawy związane z reklamacją oraz odstąpieniem od umowy zostały uregulowane w § 8 i w § 10 Regulaminu.
15. W przypadku omyłek lub błędów w przekazaniu informacji przez Kupującego, o których mowa w pkt 11 i 12 Sprzedawca nie bierze za nie odpowiedzialności. Nie stanowi to również podstawy do złożenia reklamacji.
Składanie zamówień w zakresie próbek Produktów
16. Kupujący ma możliwość zamówienia u Sprzedawcy bezpłatnych próbek Produktów pod adresem e-mail: sklep@yokodesign.pl, które oferowane są w ramach standardowego pakiet próbek zawierającego jedną naklejkę z folii jednokolorowej i jedną naklejkę drukowaną. Kupujący może wybrać kolor folii, który chciałby otrzymać w ramach pakietu. Sprzedawca nie udostępnia całej palety kolorów w ramach próbek Produktów.
17. Doręczenie Kupującemu pierwszej próbki Produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy (koszty dostawy ponosi Sprzedawca). Kolejne próbki produktu doręczane są na koszt Kupującego (koszty dostawy ponosi Kupujący, o czym jest informowany w korespondencji e-mail).
Wymiana produktów
18. Sprzedawca umożliwia wymianę Produktów, z wyłączeniem Produktów Specjalnych oraz próbek Produktów. Koszt zwrotu Produktu do Sprzedawcy oraz ponownej wysyłki do Kupującego pokrywa wówczas w całości Kupujący. Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty.
Istotne informacje o produktach
19. Przed przyklejeniem Produktu na powierzchnię ścian należy ścianę zagruntować, dokładnie odkurzyć i odtłuścić. Ściany nie nadają się do przyklejenia Produktu, jeśli od dnia ich malowania minęło mniej niż 14 dni.
20. Za przyczepność Produktu odpowiada powierzchnia, do której jest przyklejany. W przypadku ścian o niestandardowej teksturze lub pomalowanych farbami zmywalnymi (np. lateksowe, ceramiczne, itd.), Sprzedawca zaleca skorzystanie z możliwości zamówienia bezpłatnej próbki Produktu w celu sprawdzenia jego przyczepności. Informacje na temat bezpłatnych próbek znajdują się w zakładce Próbki produktu (https://yokodesign.pl/zamow-probke-naklejki-yokodesign,p20.html).
21. Produkty należy umieścić na powierzchni zgodnie z instrukcją, dołączoną każdorazowo do przesyłki. W razie pytań w tym zakresie Sprzedawca udziela również pomocy mailowo: sklep@yokodesign.pl oraz telefonicznie: 514 795 411.
§ 6. PŁATNOŚCI
1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
2. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto
i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy Produktu, które są wskazywane przed złożeniem Zamówienia.
3. O całkowitej cenie za Produkty objęte Zamówieniem, która uwzględnia koszty dostawy, Kupujący informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Kupujący wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
5. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a) płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
b) płatność przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,
c) płatność przelewem internetowym (szybka płatność internetowa) na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,
d) płatność za pośrednictwem platform internetowych PayPal, PayU, - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
e) płatność za pobraniem – Zamówienie jest wysyłane niezwłocznie z uwzględnieniem § 5 pkt 6 i 8 Regulaminu. Płatność za pobraniem nie jest możliwa w przypadku zakupu Produktów Specjalnych.
6. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w lit. b-d punktu poprzedzającego, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Kupującego do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni (wiadomością e-mail). W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
7. W razie opóźnienia w płatności przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego, o których mowa w pkt 5 lit. d niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy:
a) PayPal dostępnej na stronie www.paypal.com – przez PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225,
b) PayU dostępnej na stronie www.payu.pl - przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/2012,
c) BlueMedia na stronie www.bluemedia.pl – przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057
§ 7. DOSTAWA
1. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania - wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Produktów:
a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po otrzymaniu potwierdzenia o dostępności Produktów - w siedzibie Sprzedającego: EPS STUDIO, 1 maja 4, Częstochowa ,
b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską (DPD, InPost), Pocztę polską (również w przypadku przesyłek zagranicznych);
c) odbiór zamówionych Produktów w paczkomacie InPost.
2. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia. W przypadku wysyłki Produktu poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli:
a. wartość Zamówienia przekracza 300,00 zł lub
b. wartość zamówienia przekracza 120,00 zł oraz Kupujący wybrał jako sposób dostawy zamówienia za pośrednictwem Paczkomatu Inpost.
4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
5. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy,
o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.
6. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
§ 8. REKLAMACJA
1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.
2. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu. Reklamacji nie podlegają również zagięcia arkuszy naklejek (np. brzegów papieru podkładowego), ponieważ nie wpływa to na możliwości wykorzystania produktu, jakość naklejki oraz jej walory estetyczne.
3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że dostarczony Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@yokodesign.pl
4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu wraz ze zdjęciami Produktu i wykrytych wad oraz żądanie Kupującego. Kupujący może być zobowiązany do przekazania oryginału, kopii lub skanu Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również może być zobowiązany do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.
5. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Reklamacje należy składać na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@yokodesign.pl
7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.
10. Wymiana nie obejmuje Produktów specjalnych.
§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu.
2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
a) w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. 1 maja 4, 42-200 Częstochowa,
b) w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@yokodesign.pl
3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Produktu oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego przy zakupie Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem pkt 8 niniejszego paragrafu. W przypadku odstąpienia od umowy w części Sprzedawca zwraca koszty dostawy proporcjonalnie do zwracanego zamówienia.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Produktu, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:
a) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( dotyczy Produktów Specjalnych),
b) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
d) szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, w przypadku których prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone.
§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:
a) zmiany w prawie;
b) przyczyny organizacyjne, w szczególności:
i. zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
ii. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
iii. zmiany w zakresie sposobów płatności,
iv. zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
v. inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
3. Każdy Kupujący zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Sklepu internetowego. Klient, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie wraz z treścią nowego Regulaminu.
4. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. W tym czasie Kupujący jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, co skutkuje usunięciem jego Konta i brakiem możliwości korzystania ze Sklepu internetowego.
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w pkt 4, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego.
6. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
7. Kupujący będący Konsumentem może:
a) skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach – Delegatura w Częstochowie;
adres: ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,
e-mail: delegatura.czestochowa@katowice.wiih.gov.pl,
strona internetowa: https://katowice.wiih.gov.pl),
b) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy (tj. sąd w Częstochowie), a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2022 r.